I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Informacje dla rodziców i uczniów

Dyrekcja przyjmuje rodziców uczniów naszej szkoły
w czwartki 14:00 - 15:30
lub w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Sekretariat szkoły wydaje zaświadczenia, legitymacje:
wtorek, czwartek 11:00 - 14:00

Gabinet higienistki szkolnej
czynny: w poniedziałki od 11:00 do 15:00 i w środy od 8:00 do 10:30.

 

Obuwie zamienne jest obowiązkowe: mają to być tenisówki z białą podeszwą lub klapki.

Strój na basen:

 • czepek, klapki
 • dziewczęta: strój jednoczęściowy
 • chłopcy: kąpielówki (spodenki krótkie zabronione)
 • dla długowłosych zalecane małe suszarki + szczotka.
 • ręcznik

Strój galowy dla gimnazjalistów:
(obowiązkowy podczas uroczystości szkolnych np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, święto szkoły, wigilia, Dzień Niepodległości)

 • dziewczęta : czarna lub granatowa spódnica ( nie krótsza niż 10 cm nad kolano), biała bluzka (najlepiej z kołnierzykiem), krawat szkolny, czarne czółenka.
 • chłopcy : czarne spodnie, czarna lub granatowa marynarka lub kamizelka, biała koszula, krawat szkolny, czarne buty

Strój galowy dla licealistów:
(obowiązkowy podczas uroczystości szkolnych np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego święto szkoły, wigilia, Dzień Niepodległości)

 • dziewczęta : czarna lub granatowa spódnica ( nie krótsza niż 10 cm nad kolano), biała bluzka (najlepiej z kołnierzykiem), krawat szkolny, czarne czółenka.
 • chłopcy : ciemny garnitur, biała koszula, krawat szkolny, czarne, wizytowe buty

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 2. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, aktywnego uczestnictwa w zajęciach i nie zakłócania ich toku, starannego wykonywania zadanych prac domowych;
 3. W trakcie zajęć edukacyjnych przebywać na terenie klasy pod opieką nauczyciela i tylko za jego zgodą w wyjątkowych sytuacjach ( względy zdrowotne) może ją opuścić;
 4. Postępowania, które nie godzi w dobro szkoły i szkolnej społeczności, dbania o honor oraz tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu;
 5. Godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno i czystość       języka, nieużywania słów uważanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe;
 6. Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, podporządkowania się       zaleceniom i zarządzeniom dyrektora , nauczycieli oraz samorządu szkolnego i klasowego.
 7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego tj,:
  1. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
  2. przeciwstawiania się przejawom brutalności,
  3. szanowania poglądów i przekonań  innych ludzi,
  4. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
  5. zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu;
 8. Powiadomienia wychowawcy, nauczycieli lub Dyrekcji o zauważonych w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach lub sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, o awariach lub działaniach powodujących niszczenie mienia szkolnego;
 9. Znać i przestrzegać regulaminy oraz przepisy bezpieczeństwa obowiązującego na terenie       szkoły;
 10. Przestrzegania regulaminu porządkowego, a w szczególności:
  1. dbania o porządek: estetykę w salach dydaktycznych, na korytarzach i innych pomieszczeniach szkoły oraz jego otoczenia. W przypadku świadomego i celowego zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, koszty naprawy lub wymiany pokrywają prawni opiekunowie dziecka;
  2. naprawić poczynione przez siebie szkody
  3. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów
   1. stosować się do przepisów BHP, obowiązujących regulaminów oraz  procedur
   2. nie palić tytoniu
   3. nie pić alkoholu
   4. nie używać narkotyków i innych środków odurzających,
 11. Noszenia w szkole odpowiedniego stroju i zmiany obuwia. Codziennym strojem ucznia jest estetyczne, w stonowanych barwach ubranie nie świadczące o przynależności do subkultur i nie propagujące negatywnych ideologii. Ubranie powinno być czyste, bez dziur, ćwieków, emblematów propagujących subkultury i przynależność do klubów sportowych i bez obraźliwych napisów. Spodnie mają mieć krój klasyczny, spódnice dziewcząt i krótkie spodenki chłopców nie powinny być krótsze niż 10 cm nad kolano. Bluzki, swetry i koszule powinny posiadać długość umożliwiającą zakrycie ciała. Zakazuje się noszenia bluzek na ramiączkach i koszulek ?bokserek?. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy :
  1. dziewczęta ? biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica;
  2. chłopcy ? biała koszula, krawat i ciemny garnitur (granat lub czerń).
  3. W budynku szkolnym obowiązuje zamienne obuwie. Dozwolone są wyłącznie:  tenisówki na białej podeszwie, pantofle lub klapki na płaskiej , gładkiej podeszwie.
 12. Dbać o schludny wygląd - uczeń nie może okaleczać się lub tatuować ciała w miejscach widocznych, nosić kolczyków i wszelkich emblematów świadczących o przynależności do różnych subkultur (zezwala się dziewczętom na noszenie skromnych kolczyków w uszach), zabrania się uczniom farbowania włosów na kolory nienaturalne, noszenia fryzur naśladujących subkultury( w tym stawianie włosów na żelu, dredy, itp.);
 13. Punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia ;
 14. Przedłożyć wychowawcy w terminie do 7 dni po zakończeniu absencji pisemne  usprawiedliwienie od rodziców, opiekunów prawnych (dostarczone w terminie późniejszym  nie będzie respektowane).

Nagrody, wyróżnienia

 1. Uczeń może otrzymać za wzorową postawę:
  1. Pochwałę wychowawcy na forum klasy;
  2. Pochwałę dyrektora;
  3. Pochwałę dyrektora na forum  szkoły;
  4. Dyplom pochwalny od dyrektora szkoły;
  5. Medal szkolny ?Summa cum laude?;
  6. Zwolnienie częściowe lub całkowite z czesnego.
 2. Przy przyznawaniu nagród nie musi być zachowana ich kolejność.

Kary

 1. Uczeń może być ukarany za:
  1. lekceważący stosunek do nauki szkolnej, notoryczne nieprzygotowanie się do zajęć
  2. edukacyjnych;
  3. naruszenie nietykalności cielesnej, przejawy brutalności i wybryki chuligańskie ,przemoc fizyczną;
  4. naruszenie wspólnego dobra i godności ludzkiej;
  5. używanie aroganckiego, wulgarnego lub agresywnego słownictwa względem kolegów lub pracowników szkoły;
  6. spożywanie lub pozostawanie pod wpływem alkoholu ;
  7. rozprowadzanie, stosowanie lub pozostawanie po wpływem środków psychoaktywnych ;
  8. noszenie ubioru świadczącego o przynależności do subkultur lub kibiców;
  9. okaleczanie się lub tatuowanie ciała w miejscach widocznych, noszenie kolczyków i wszelkich emblematów świadczących o przynależności do różnych subkultur;
  10. farbowanie włosów na kolory nienaturalne, noszenie fryzur naśladujących subkultury (w tym stawianie włosów na żelu, dredy itp. );
  11. przynoszenie do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu tj. broń, gaz, noże, petardy, materiały wybuchowe i żrące, zabawki laserowe;
  12. propagowanie szkodliwych ideologii (np. faszyzm, satanizm, itp.).
  13. niewłaściwe wykorzystywanie technologii komputerowych
 2. 2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Szkoły, naruszanie przepisów prawa i zarządzeń  porządkowych uczeń może zostać ukarany:
  1. upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy z adnotacją w dzienniku lekcyjnym ,
  2. naganą wychowawcy i pisemnym powiadomieniem rodziców ,
  3. upomnieniem Dyrektora,
  4. naganą Dyrektora i pisemnym powiadomieniem rodziców,
  5. naganą Rady Pedagogicznej i pisemnym powiadomieniem rodziców,
  6. skreśleniem z listy uczniów
  7. kreśleniem z listy uczniów z powiadomieniem władz oświatowych.
 3. W szczególnych przypadkach, uczeń może również być ukarany zakazem pełnienia funkcji w klasie, samorządzie szkolnym lub organizacji działającej na terenie szkoły.
 4. Przed nałożeniem kary uczeń powinien być wysłuchany.
 5. Kary wymienione w ustępie 2 pkt 1-4 mogą być udzielone również zespołom      klasowym.
 6. Od każdej wymierzonej kary uczeń lub zespół klasowy może się odwołać do Dyrektora, w terminie do trzech dni od daty poinformowania go o karze.
 7. Odwołanie ma mieć formę pisemną oraz musi zawierać uzasadnienie.
 8. Dyrektor jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na odwołanie w terminie do 14 dni od daty złożenia odwołania przez ucznia.
 9. Decyzja Dyrektora związana z odwołaniem ucznia od kary jest ostateczna.
Skreślenie ucznia
 1. Rada Pedagogiczna może  zadecydować o skreśleniu ucznia z listy uczniów w wypadku:
 2. Rażącego naruszenia regulaminów szkolnych;
 3. Zalegania z czesnym za 2 miesiące;
 4. Braku promocji do następnej klasy;
 5. Otrzymania oceny nieodpowiedniej lub nagannej  z zachowania na koniec roku;
 6. Popełnienia karalnego czynu w szkole lub  poza szkołą.
Uzyskanie przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
 1. 1. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w II półroczu, nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu całego roku szkolnego i:
  1. pracuje rzetelnie, systematycznie uczęszcza do szkoły i jego praca na lekcjach nie budzi zastrzeżeń,
  2. stosuje się do wymagań nauczyciela,
  3. nie został ukarany karą statutową.
 2. 2.Uczeń, o którym mowa w pkt. 1 może ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w następującym trybie:
  1. w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się do nauczyciela z pisemną prośbą o ustalenie wyższej oceny rocznej niż przewidywana;
  2. jeśli uczeń spełnia warunki wymienione w pkt. 1, nauczyciel ustala zakres materiału, termin, sposób i formę dodatkowego sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności, uwzględniając dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz wymagania edukacyjne;
  3. dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2) nauczyciel przeprowadza przed terminem ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych.
 3. 3. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może ubiegać się uczeń w przypadku, gdy po przedstawieniu przez wychowawcę proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania miały miejsce okoliczności lub zdarzenia mogące mieć wpływ na uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana.
 4. 4.Uczeń, o którym mowa w pkt. 3, może ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w następującym trybie:
  1. w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się do wychowawcy z pisemną prośbą o ustalenie rocznej oceny wyższej niż przewidywana;
  2. wychowawca uwzględniając nowe okoliczności, ponownie analizuje spełnianie przez ucznia kryteriów oceniania zachowania i ustala ocenę roczną;
  3. ustalając wyższą od przewidywanej roczną ocenę zachowania wychowawca może w uzasadnionych przypadkach ponownie zasięgnąć opinii innych nauczycieli i uczniów.