Prywatna Szkoła Podstawowa

Jesteśmy najlepsi!

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 2. Systematycznie uczęszczać na zajęcia w celu wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, aktywnego uczestnictwa w zajęciach i nie zakłócania ich toku, starannego wykonywania zadanych prac domowych;
 3. W trakcie zajęć edukacyjnych przebywać na terenie klasy pod opieką nauczyciela i tylko za jego zgodą w wyjątkowych sytuacjach ( względy zdrowotne) może ją opuścić;
 4. Postępowania, które nie godzi w dobro szkoły i szkolnej społeczności, dbania o honor oraz tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu;
 5. Godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno i czystość języka, nieużywania słów uważanych powszechnie za wulgarne i obraźliwe;
 6. Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora , nauczycieli oraz samorządu szkolnego i klasowego.
 7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego tj. :
  1. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
  2. przeciwstawiania się przejawom brutalności,
  3. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
  4. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
  5. zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu;
 8. Powiadomienia wychowawcy, nauczycieli lub Dyrekcji o zauważonych w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach lub sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, o awariach lub działaniach powodujących niszczenie mienia szkolnego;
 9. Znać i przestrzegać regulaminy oraz przepisy bezpieczeństwa obowiązującego na terenie szkoły;
 10. Przestrzegania regulaminu porządkowego, a w szczególności:
  1. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
  2. na terenie szkoły i w jej bezpośrednim otoczeniu nie palić tytoniu oraz nie spożywać alkoholu i innych środków odurzających. Złamanie tego zakazu może wiązać się z dyscyplinarnym skreśleniem z listy uczniów;
  3. dbania o porządek: estetykę w salach dydaktycznych, na korytarzach i innych pomieszczeniach szkoły oraz jego otoczenia. W przypadku świadomego i celowego zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły, koszty naprawy lub wymiany pokrywają prawni opiekunowie dziecka;
  4. naprawić poczynione przez siebie szkody
  5. stosować się do przepisów BHP, obowiązujących regulaminów oraz procedur
 11. Noszenia w szkole odpowiedniego stroju i zmiany obuwia. Codziennym strojem ucznia jest estetyczne, w stonowanych barwach ubranie nie świadczące o przynależności do subkultur i nie propagujące negatywnych ideologii. Ubranie powinno być czyste, bez dziur, ćwieków, emblematów propagujących subkultury i przynależność do klubów sportowych i bez obraźliwych napisów. Spodnie mają mieć krój klasyczny, spódnice dziewcząt i krótkie spodenki chłopców nie powinny być krótsze niż 10 cm nad kolano. Bluzki, swetry i koszule powinny posiadać długość umożliwiającą zakrycie ciała. Zakazuje się noszenia bluzek na ramiączkach i koszulek „bokserek”. W budynku szkolnym obowiązuje zamienne obuwie. Dozwolone są wyłącznie: tenisówki na białej podeszwie, pantofle lub klapki na płaskiej , gładkiej podeszwie. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy :
  1. dziewczęta – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica;
  2. chłopcy – biała koszula, krawat i ciemny garnitur (granat lub czerń).
 12. Dbać o schludny wygląd - uczeń nie może okaleczać się lub tatuować ciała w miejscach widocznych, nosić kolczyków i wszelkich emblematów świadczących o przynależności do różnych subkultur (zezwala się dziewczętom na noszenie skromnych kolczyków w uszach), zabrania się uczniom farbowania włosów na kolory nienaturalne, noszenia fryzur naśladujących subkultury( w tym stawianie włosów na żelu, dredy, itp.);
 13. Punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia ;
 14. Przedłożyć wychowawcy w terminie do 7 dni po zakończeniu absencji pisemne  usprawiedliwienie od rodziców, opiekunów prawnych, a w wypadku nieobecności przekraczającej 10 dni nauki zwolnienie/zaświadczenie lekarskie. Usprawiedliwienia od rodziców, prawnych opiekunów lub zaświadczenia lekarskie dostarczone po upływie 7 dni od zakończenia absencji nie będą respektowane. Z uwagi na prywatny charakter szkoły (rodzice są zleceniodawcami i opłacającymi czesne za naukę w liceum) ustalenia pkt. 14 dotyczą również uczniów pełnoletnich.

Nagrody, wyróżnienia.

1.Uczeń może otrzymać za wzorową postawę:

 1. Pochwałę wychowawcy na forum klasy;
 2. Pochwałę dyrektora;
 3. Pochwałę dyrektora na forum szkoły;
 4. Dyplom pochwalny od dyrektora szkoły;
 5. Medal szkolny „Summa cum laude”;
 6. Zwolnienie częściowe lub całkowite z czesnego.

2.Przy przyznawaniu nagród nie musi być zachowana ich kolejność.

Kary

 1. Uczeń może być ukarany za:
  1. lekceważący stosunek do nauki szkolnej, notoryczne nieprzygotowanie się do zajęć edukacyjnych;
  2. naruszenie nietykalności cielesnej, przejawy brutalności i wybryki chuligańskie;
  3. przemoc fizyczną w stosunku do kolegów i koleżanek;
  4. naruszenie wspólnego dobra i godności ludzkiej;
  5. używanie aroganckiego, wulgarnego lub agresywnego słownictwa względem kolegów lub      pracowników szkoły;
  6. spożywanie lub pozostawanie pod wpływem alkoholu ;
  7. rozprowadzanie, stosowanie lub pozostawanie po wpływem środków psychoaktywnych;
  8. noszenie ubioru świadczącego o przynależności do subkultur lub kibiców; okaleczanie się lub tatuowanie ciała w miejscach widocznych, noszenie kolczyków   i wszelkich emblematów świadczących o przynależności do różnych subkultur;
  9. farbowanie włosów na kolory nienaturalne, noszenie fryzur naśladujących subkultury (w tym    stawianie włosów na żelu, dredy itp. );
  10. przynoszenie do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu tj. broń, gaz, noże,   petardy, materiały wybuchowe i żrące, zabawki laserowe;
  11. propagowanie szkodliwych ideologii (np. faszyzm, satanizm, itp.).
  12. niewłaściwe wykorzystywanie technologii komputerowych
 2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Szkoły, naruszanie przepisów prawa i zarządzeń porządkowych uczeń może zostać ukarany:
  1. upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy z adnotacją w dzienniku lekcyjnym ,
  2. naganą wychowawcy i pisemnym powiadomieniem rodziców ,
  3. upomnieniem Dyrektora Liceum,
  4. naganą Dyrektora Liceum i pisemnym powiadomieniem rodziców,
  5. naganą Rady Pedagogicznej i pisemnym powiadomieniem rodziców,
  6. skreśleniem z listy uczniów.
 3. W przypadku wykroczenia ucznia nie obowiązuje zasada stopniowania kar.
 4. W szczególnych przypadkach, uczeń może być ukarany zakazem pełnienia funkcji w klasie, samorządzie szkolnym lub organizacji działającej na terenie szkoły.
 5. Przed nałożeniem kary uczeń powinien być wysłuchany.
 6. Kary wymienione w pkt. 2 ustęp 1-4 mogą być udzielone również zespołom klasowym.
 7. Od każdej wymierzonej kary uczeń lub zespół klasowy może się odwołać do Dyrektora, w terminie do trzech dni od daty poinformowania go o karze.
 8. Odwołanie ma mieć formę pisemną oraz musi zawierać uzasadnienie.
 9. Dyrektor Liceum jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na odwołanie w terminie do 14 dni od daty złożenia odwołania przez ucznia.
 10. Decyzja Dyrektora związana z odwołaniem ucznia od kary jest ostateczna.

Skreślenie ucznia

 1. Dyrektor szkoły może zadecydować o skreśleniu ucznia z listy uczniów w wypadku:
  1. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły,
  2. dystrybucji  narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania,
  3. używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie,
  4. naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły,
  5. notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć - gdy liczba nieusprawiedliwionych godzin przekracza 30% obowiązkowych obecności,
  6. dopuszczenia się kradzieży,
  7. fałszowania dokumentów,
  8. zalegania z czesnym za 2 miesiące;
  9. braku promocji do następnej klasy;
  10. otrzymania oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania na koniec roku;
  11. popełnienia karalnego czynu w szkole lub poza szkołą.
 2. Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów w wypadku rozwiązania umowy z inicjatywy Rodzica (który na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej zlecił nauczanie swojego syna/córki w liceum) oraz odebrania przez niego dokumentów swojego syna/córki ze szkoły.

Uzyskiwanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

 1. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w II półroczu, nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych wciągu całego roku szkolnego i:
  1. pracuje rzetelnie, systematycznie uczęszcza do szkoły i jego praca na lekcjach nie budzi zastrzeżeń,
  2. stosuje się do wymagań nauczyciela,
  3. nie został ukarany karą statutową.
 2. Uczeń, który spełnia powyższe warunki może ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w następującym trybie:
  1. w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się do nauczyciela z pisemną prośbą o ustalenie wyższej oceny rocznej niż przewidywana;
  2. jeśli uczeń spełnia warunki wymienione w ust. 14 nauczyciel ustala zakres materiału, termin, sposób i formę dodatkowego sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności, uwzględniając dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz wymagania edukacyjne;
  3. dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt. 2) nauczyciel przeprowadza przed terminem ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych.
 3. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może ubiegać się uczeń w przypadku, gdy po przedstawieniu przez wychowawcę proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania miały miejsce okoliczności lub zdarzenia mogące mieć wpływ na uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana.
 4. Uczeń, o którym mowa w ust. 3, może ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w następującym trybie:
  1. w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się z pisemną prośbą do wychowawcy o ustalenie rocznej oceny wyższej niż przewidywana;
  2. wychowawca uwzględniając nowe okoliczności, ponownie analizuje spełnianie przez ucznia kryteriów oceniania zachowania i ustala ocenę roczną;
  3. ustalając wyższą od przewidywanej roczną ocenę zachowania wychowawca może w uzasadnionych przypadkach ponownie zasięgnąć opinii innych nauczycieli i uczniów.
https://www.high-endrolex.com/20